top of page
Search

愛的根源 - 譚詠麟 (Cover by Alfred Wu 胡學軒 [SAM]


譚校長縱橫歌壇咁多年,年青新一代點會唔識唱佢的歌呢? 今次就請來 胡學軒 Alfred Wu 為大家唱番首經典作品愛的根源,希望大家喜歡啦! #alfredwu #譚詠麟 #alantam #愛的根源 譚詠麟 Alan Tam


22 views0 comments
bottom of page